Z uwagi na nadchodzący czas, kiedy konieczne jest przeprowadzenie deratyzacji, chcielibyśmy przypomnieć, że zgodnie z paragrafem 18 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Mrągowie, który został przyjęty przez Radę Miejską w Mrągowie dnia 7 maja 2021 roku na mocy uchwały numer XXXIV/7/2021, obowiązkowi deratyzacji podlegają konkretne obszary.

Obszarami, które są zobowiązane do przeprowadzenia deratyzacji, są te, na których znajduje się wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa, a także tereny, na których ulokowane są budynki i konstrukcje służące do hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich. Zobowiązane są również placówki opieki zdrowotnej i społecznej, instytucje kulturowe i edukacyjne oraz obiekty służące do masowego wyżywienia.

Do realizacji obowiązku podlegają dodatkowo obszary zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa czy składowania produktów rolno-spożywczych lub też związanych z gospodarowaniem odpadami.

Podkreślamy, że deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być przeprowadzana co roku, a konkretnie w okresach od 1 kwietnia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 października. Zgodnie z artykułem 10 ustępem 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r., osoba, która nie realizuje obowiązków wynikających z regulaminu, podlega karze grzywny.