Zaproszenie do konsultacji

Konsultacje społeczne są istotnym elementem bezpośredniego udziału mieszkańców gmin w podejmowaniu istotnych z punktu widzenia lokalnej społeczności decyzji samorządowych. Dzięki instytucji konsultacji społecznych osoby zainteresowane problematyką, która jest przedmiotem konsultacji, mogą wpłynąć na to, jaka decyzja zostanie ostatecznie podjęta.

Samorząd Miasta Mrągowa często zachęca mieszkańców do czynnego udziału w życiu miasta. Tym razem zaproszenie dotyczy dwóch bardzo istotnych projektów. Pierwszy z nich dotyczy dokumentów, które mają zawierać zapisy usprawniające realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Drugi dotyczy także poważnego problemu społecznego, jakim jest alkoholizm. Projekt ma się przyczynić do efektywniejszego rozwiązywania problemów alkoholowych oraz skupić się na realizacji zadań podejmowanych w zakresie profilaktyki alkoholizmu.

Kwestie formalne

Pierwszy z projektów, który zostanie poddany konsultacjom społecznym to „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2022-2024”. Prace przy nim, w tym konsultacje, będą realizowane w dniach: od 7 września do 20 września 2021 r.

Drugi dokument nosi nazwę „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2022 rok”. Konsultacje w zakresie tego dokumentu rozpoczną się 9 września, a ich koniec zaplanowano na 22 września br.

Czas, w jakim przeprowadzane będą konsultacje społeczne jest więc dość długi i każdy zainteresowany różnymi kwestiami związanymi z projektami powyższych dokumentów będzie miał szansę na ich przedstawienie.

Taki jest cel konsultacji społecznych – aktywizacja różnych lokalnych środowisk i bezpośrednia partycypacja w procesie podejmowania decyzji na szczeblu samorządowym.

Więcej informacji – m.in. na stronie Urzędu Miasta Mrągowa.