Zmierzający do końca proces związany z budową drogi S16 od Mrągowa do Ełku napotkał na znaczną przeszkodę. Po trzydziestu miesiącach podjęto decyzję odmowną w sprawie projektu, który proponowano wdrożyć na terenie Mazur.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie udzielił zgody na budowę drogi zgodnie z planem projektantów. Jego decyzja wynikała z rezultatów procedury oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzonej podczas planowania inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S16 łączącej miejscowości Mrągowo, Orzysz i Ełk. W trakcie procedury zauważono, że obszar Natura 2000 pocierpi znacznie pod wpływem inwestycji zaplanowanej w wariancie B. Omawiany obszar to Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo – rezerwat stworzony dla ochrony skrajnie rzadkiej i zagrożonej wyginięciem populacji żółwia błotnego.

Rzecznik RDOŚ w Olsztynie, Justyna Januszewicz, potwierdza, że analiza dostarczonych dokumentów pokazała, że realizacja drogi według planu inwestora przyczyniłaby się do znacznego zredukowania siedlisk żółwia błotnego, a wpływ tej decyzji odczułaby znaczna część populacji tego gatunku. Elementy środowiska, które mogą ulec zniszczeniu to prawie połowa najistotniejszych miejsc stałego występowania żółwia, miejsca hibernacji, potencjalne miejsca lęgu oraz trasy przemieszczania się tego gatunku. Sam proces budowy miałby trwały i szkodliwy wpływ na warunki środowiska, co niekorzystnie wpłynęłoby na istnienie żółwia błotnego. Planowany przez inwestora wariant inwestycji miałby negatywny wpływ na obszar Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo. Z tego powodu, ze względu na ochronę przyrody, ten wariant nie został zaakceptowany.